Hållbart lyft för turistföretag:
Södra Finland
Projekttid 1.8.2021–31.10.2023

Hållbart uppsving för företag inom turistbranschen: Med projektet Södra-Finland stöder man återhämtningen och konkurrenskraften av turistbranschens små och medelstora företag genom att utveckla nya turismprodukter för internationella marknader. Samtidigt utvecklar man företagens informationsbaserade ledarskap, cybersäkerhet och hållbarhet med beaktande av olika målgruppers behov inom turismtjänster.

Projektet finansieras av Nylands och Egentliga Finlands förbund genom Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av EU:s insatser mot COVID-19-pandemin 2021-2023 (ERUF, REACT-EU). Projektet genomförs av Helsingfors stad (koordinator), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo och Turku Science Park.

Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Bakgrund till projektet

Turismen är en av de största näringsgrenarna i Finland: Enligt Arbets- och näringsministeriet var Finlands turistinkomster 2018 omkring 16 miljarder euro och sysselsättningseffekten 140 000 personer. Turismen är nu i kris. År 2020 minskade turisternas övernattningar med 60 procent i Nyland och med 32 procent i Egentliga Finland. Särskilt städerna har drabbats hårt av krisen. En stor del av arbetskraften är permitterad eller arbetslös. Företagens kassor är tomma och det måste finnas stöd för den framtida mycket hårda konkurrensen.

Projektets mål

Projektet har två huvudmål som stöder varandra. Att stödja återhämtningen och konkurrenskraften hos pandemidrabbade små och medelstora företag inom turism-, restaurang- och evenemangssektorn genom att utveckla nya turismprodukter av internationellt intresse och stödja deras export till marknaden med hjälp av digitala verktyg. Samtidigt utvecklar man företagens hållbarhet och minskar koldioxidavtryck och skapar konkurrensfördel. Projektet är överregionalt för att utnyttja de resurser som riktats till utvecklingen av turismen så effektivt som möjligt i omfattande samarbete. Projektet är en del av en bredare projektfamilj. Systerprojektet EAKR genomförs i Uleåborgregionen och projektet har även ett systerprojekt  ESR, som genomförs av yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Projektets åtgärder

Projektet består av fyra delprojekt, som stöder varandra. Alla åtgärder är inriktade på hela projektområdet. I Helsingfors delprojekt utvecklas digitala verksamhetsmodeller för informationsbaserad ledarskap samt hållbar och koldioxidneutral turism. I Esbos delprojekt främjas inkluderande turism och turistföretagens kompetens inom cybersäkerhet och analys av digital kommunikation. I Åbos delprojekt fokuserar man på att utveckla nya produkter vid sidan om Finlands naturliga styrkor, som renhet, säkerhet och gleshet. Dessutom utvecklas säkerheten inom turismen. I delprojektet Forum Virium som gäller informationsbaserad ledarskap prövar man nya former av datahantering och göra dem tillgängliga för turistföretag. Projektet fokuserar på utveckling och produktifiering i samarbete med företag samt på export av nya produkter till internationella marknader med hjälp av data och nya digitala försäljningskanaler.

Lyssna på videon om hur företag kan dra nytta av projektet:
(ändra undertexter från videomenyn)

Projektet är i linje med regionala och nationella strategier

Projektet motsvarar väl målen för de regionala överlevnadsplanerna i Nyland och Egentliga Finland, till exempel genom att stödja hållbar förnyelse av företag. Projektet ligger också i linje med regionernas strategier för smart specialisering och Östersjöstrategin. Projektet stöder också stadsstrategierna för de deltagande städerna. Dessutom ligger projektet i linje med Arbets- och näringsministeriets färdplan för turism och Visit Finlands strategi Projektet ligger också i linje med Finansministeriets program ”Finlands program för hållbar tillväxt”.

Photo: Konsta Linkola